شعر روز / نوروز در شعر شاعران فارسی زبان

 در حديثی در سفینه البحار از امام صادق عليه اسلام آمده که ما در نوروز انتظار فرج قائم آل محمد صلی الله عليه و اله و سلم را داريم. و شايد حافظ به استقبال اين حديث سروده:

 خوشتر زعيش و صحبت و باغ و بهار چيست ؟

 ساقی کجاست گو سبب انتظار چيست؟

اما نوروز در شعر ديگر شاعران و رمز انتظار:

سعدی

 آدمی نيست که عاشق نشود فصل بهار

 هرگياهی که به نوروز نجنبد حطب است

 

مولوی

 ای نوبهار عاشقان داری خبر از يارما 

 از تو آبستن چمن وی از تو خندان باغ ما

 

 منوچهری

 آمدت نوروز وآمد جشن نوروزی فراز

کامگارا کارگيتی تازه از سرگير باز

بيدل


آتش رنگی که دارد اين چمن بی دودنيست   آب می گردد به چشم شبنم از بوی بهار

 

خليلی

 آمد بهار جان فزا با بويها با رنگها 

  با گريه ها با خنده ها با صلحها باجنگها

 گويی خمستان است خاک کزو برآيد سينه چاک

 اين لاله های تابناک هريک قدح درچنگها

             

و در آخر به پاس ايام عزای محرم و صفر سزاوار است حرمت نگاه داريم.

/ 0 نظر / 7 بازدید