/معرفی کتاب/به سادگی دعا کنید

کتاب به سادگی دعا کنید: روش های نوین معنوی برای ژرف کردن زندگی نوشته اریک واکر ویکاستورم 13 بهمن ماه توسط انتشارات خانه کتاب اسکینر منتشر می شود.

نویسنده این اثر چهار نوع نیایش را که پیروان ادیان بزرگ جهان انجام می دهند تعریف می کند  : "نامگذاری" ، راه های بسیاری که خداوند در زندگی فردی که دست به دعا می برد حضور می یابد؛ "شناختن"، خود نگری از لحاظ قدرت ها و ضعف ها؛ " گوش دادن"، صدای سکوتی که درون هر فردی وجود دارد؛ " دوست داشتن"، دوست داشتن تمام مردمی که در دنیا زندگی می کنند.

کتاب « به سادگی دعا کنید» از این چهار نوع دعا استفاده می کند تا یک روش نیایشی مدرن ارائه کرده و بر استفاده از تسبیح تاکید می کند. این کتاب روش های دعا کردن را به تفصیل شرح می دهد که می تواند مورد استفاده هر فرد قرار گیرد.همچنین نویسنده راهنمایی های موثری را ارائه داده تا دعا کردن بخشی از زندگی روزانه خواننده شود. چگونگی استفاده از دانه های تسبیح نیز در این کتاب ذکر شده است.

دانه های تسبیح به عنوان کانون تمرکز مدیتیشن مورد استفاده قرار می گیرد. این دانه ها و رشته تسبیح بیش از آن که در تکرار دعا موثر باشد حس آگاهی را در شخصی که ذکرمی گوید افزایش می دهد. دانه های تسبیح محراب های متحرک هستند. فرد می تواند به سادگی این دانه های کوچک را در جیب و یا کیف خود لمس کرده و در لحظه حضوری مقدس داشته باشد. دانه های تسبیح به عنوان یادآوری کننده به کار می روند و فردی را که دعا می کند  در جریان دعا قرار می دهد.

/ 0 نظر / 2 بازدید