نشريات حوزوی: سي و نهمين شماره فصلنامه فقه (كاوشي نو در فقه اسلامي)

اولين مقاله فقه از احمد مبلغي و با عنوان فقه مطهري است. فقه شهيد مطهري ـ ره ـ به دليل قرار گرفتن در وضعيتي خاص، اهميتي مضاعف را براي مطالعه شدن به خود اختصاص داده است. اين وضعيت، برآيند و حاصل سه موقعيت ذهني ـ معرفتي، محيطي ـ اجتماعي و ايماني ـ شخصيتي او بود. به هم رسيدن اين سه موقعيت در استاد شهيد مطهري ـ ره ـ هنگامي كه با هوشمندي‌هاي نكته‌سنجانه و تيزبيني‌هاي پر تعداد وي همراه مي‌شد، مطالعات فقهي او را ـ همچون مطالعات ديگر وي ـ حاوي آموزه‌ها و نكته‌هايي بديع مي‌نمود.
فقه و زندگي عنوان مقاله‌اي است از عبدالله شفايي با توجه به آن كه زندگي از دو بخش اجتماعي و انفرادي تشكيل شده، دور بودن فقه شيعه از حكومت و اجتماع در طي قرن‌هاي پي در پي به رشد نامتوازن فقه در حوزه فردي انجاميده است. اين ناهماهنگي براي برخي اين توهم را بوجود آورده كه فقه اختصاص به احكام فردي دارد و بيان مسائل اجتماعي از حيطه وظايف فقه خارج است.
مقاله حاضر به تفصيل به احكام شرعي و زندگي اجتماعي و مسائل فقه در حيطه اجتماعي مي‌پردازد.
از ديگر مقالات اين شماره فقه، دلائل فقهي ضرورت تشكيل بازار مشترك اسلامي است. نگارنده مقاله به ارائه قاعده‌هايي فقهي مي‌پردازد كه از آنها مي‌توان ضرورت تشكيل بازار مشترك اسلامي را بدست آورد: 1. قاعده لزوم برپا داري بازار مسلمين، 2. قاعده «و لن يجعل الله الكافرين علي المؤمنين سبيلاً»، 3. قاعده «الاسلام يعلوا و لايعلي عليه».
سي و نهمين شماره مجله فقه مقالاتي ديگر نيز در باب فقه شهيد مطهري ـ ره ـ را در خود جاي داده است كه از آن جمله است: اجتهاد فرا رشته‌اي راز اصلي موفقيت آيت الله مطهري، حكمت تحريم ربا در انديشه فقهي استاد شهيد مطهري ـ ره ـ، عيوب فسخ نكاح حصري يا تمثيل با تكيه بر مباني اجتماعي شهيد مطهري ـ ره ـ .

/ 0 نظر / 2 بازدید