معرفی مدارس علميه خواهران: مدرسه علميه رضويه خمينی شهر

شناسنامه مدرسه
  tri.gif مشخصات:
    نام مدرسه: رضويه
    نام سابق: دارالقرآن رضوي
    نام مدير: مريم رستمي
    سال تأسيس: 1374
    استان: اصفهان
    شهرستان: خميني شهر
    مؤسس(بنيانگذار): حقوقي

  tri.gif هيأت مؤسسين:
    محمد مهدي ضيامن اصفهاني
    سيد مرتضي مصطفي
    رجبعلي حاجيان

/ 0 نظر / 4 بازدید