اسلام در قلب قبايل آفريقايي كنگو

و مقامات ارشد مذهبي قبايل کنگوي جنوبي در برابر رييس جامعه مسلمانان اين کشور در هفتمين کنفرانس سالانه جامعه اسلامي دعوت جهاني، به اسلام گرويدند.

اين مقامات عبارتند از: پادشاه طايفه اوليرا بابيو و منشي وي و رييس انجمن خردورزي طايفه اوليرا بابيوهمچنين پادشاه طايفه باسمو کيندجي ناتيدو ، رئيس جامعه صلح طلبان کنگو،يك عضو خانواده مبارز بزرگ افريقا پاتريک لومومبا، رئيس جامعه زنان و دختران درياچه بزرگ، دستيار پادشاه توما از منطقه ونيبي ابووارا و کليمي شمالي.
تعدادي از شخصيت‌هاي مدهبي، نمايندگان سازمان‌هاي اسلامي، مراکز و اتحاديه‌هاي مختلف و برخي مقامات سياسي نيز در مراسم اداي شهادتين حضور داشتند.

/ 0 نظر / 2 بازدید