ارمغان آزادی امريکا برای مردم عراق

وحشی های امريکايی که از آزادی سخن می گفتند مردم بی دفاع را مانند کابوی های صحراهای شيکاگو شکنجه می کنند. مردم مظلوم عراق در زندان ابوقريب توسط امريکای ها شکنجه می شوند و هيچ گريزی ندارند. نه از عفو بين الملل خبری است و نه از صيب سرخ جهانی

امروزه مسلمانان در تمام نقاط جهان مورد حمله وحشيانه مزدوران استکبار جهانی قرار می گيرند، چه در جنوب تايلند و چه در جنوب فیلپين چه در افغانستان و چه در عراق و چه در فلسطين و چچن و ...

امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.

http://www.arabistan.org/18/us_army_pic.htm

http://www.arabistan.org/17/us_pic.htm

/ 0 نظر / 5 بازدید