/معرفی کتاب/رفتارشناسی ایثارگران

در فصول این کتاب ضمن بیان خصوصیات فردی و اخلاقی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ، به ظرفیتها و نگرشهای علمی و تجربی وی و همچنین شیوه های رفتاری اش در جامعه ، مدیریت و مسائل نظامی ، سیاسی و فرهنگی او پرداخته شده است تا معلوم شود چگونه میتوان در هر حال الگو و اسوه ماند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید