14شهريور روز جهانی حجاب نامگذاری شد

انجمن طرفداران حجاب روز 14 شهريور (چهارم سپتامبر) را روز وحدت حجاب نامگذاری کرد.

اين روز فرصتی فراهم می کند تا همگان وحدت خود را با افرادی که به دليل قوانين متعصبانه در کشورهايی چون فرانسه و آلمان و ديگر قسمت های جهان مورد ظلم واقع شدند نشان دهند. زنان مسلمان هنوز در کشورهايی مانند فرانسه ، آلمان، تونس، و ترکيه از ممنوعيت حجاب رنج می برند چرا که در جوامع ياد شده زنان محجبه از انجام بسياری از امور محروم اند.
پس از موفقيت همايش بين المللی ای که برای حمايت حجاب در 35 کشور جهان برگزار شد، 14 شهريور به عنوان يکی ديگر از نشانه های وحدت درحمايت از آزادی اديان به شمار می رود. همزمان با آغاز ترم پاييز، در اين روز بازگشت دختران به مدارس فرانسه که داشتن پوشش در موسسه های آکادميک را ممنوع کرده، مورد توجه قرار می گيرد. نامگذاری اين روز به عنوان روز حجاب برای دختران اين فرصت را فراهم می کند که با قدرت برای احقاق حق خود مبارزه کنند.
موضوع ممنوعيت حجاب موضوعی تلقی می شود که همواره تا زمانی که اين قانون وجود دارد بايد جدی گرفته شود. سازمانها، افراد و تمام آنهايی که طرفدار حقوق زنان مسلمان هستند در اين روز وحدت خود را با تمام زنان مسلمان جهان که به خاطر داشتن حجاب از آموزش، آزادی بيان و حقوق اوليه بشر و آزادی مدنی محروم مانده اند نشان می دهند.
در شرايطی که دختران جوان مسلمان به خاطر ممنوعيت حجاب به مدرسه نمی روند، در ترکيه زنان مسلمانی که حجاب دارند از درمان پزشکی و حضور در مجلس منع شده و در تونس زنان مسلمان محجبه به زندان رفته و شکنجه می شوند.
انجمن طرفداران حجاب از تمام اديان دعوت کرده اند تا در روز 14 شهريور وحدت خود را در سراسر دنيا نشان دهند. اين انجمن تا زمانی که قانون ممنوعيت حجاب وجود دارد به فعاليت های خود ادامه می دهند.
گفتنی است که انجمن طرفداران حجاب در انگلستان با تظاهراتی که مقابل سفارت فرانسه در لندن انجام می گيرد، گرد هم می آيند تا اعتراض خود را نسبت به ممنوعيت حجاب ونماد های دينی در موسسه های عمومی در فرانسه ابراز کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 12 بازدید