آيينه يادها به چاپ چهارم رسيد

كتاب آيينه يادها نوشته آقايان هادي رباني و سيد محسن موسوي در مدت دو سال از چاپ اول به چاپ چهارم رسيد.
آيينه يادها مناسبتهاي شمسي و قمري را در آيينه قرآن و حديث جستجو مي‌كند و در هر مناسبت آيات و رواياتي را كه از نظر مفهوم با آن مناسبت هماهنگي دارد، ذكر مي‌كند. در آيينه يادها ابتدا مناسبتهاي شمسي به ترتيب تاريخ و سپس مناسبتهاي قمري ذكر شده است.
در مقدمه اين كتاب ضمن توجه دادن به ويژگيهاي مناسبتها و نقش آنها براي از بين بردن روزمرگي در زندگي امروزه تأثير آن را در حركت كلي جامعه بيان مي‌كند و آيينه يادها را تلاشي مي‌داند در اين جهت. همين طور در بخش ديگري از مقدمه معيارهاي گزينش آيات و روايات و نيازمندي عموم به آنها و كوتاه و كاربردي بودن روايات ذكر شده است.
به عنوان نمونه در روز جهاني بهداشت، احاديثي در باب بهداشت ذكر شده و در روز رحلت امام خميني ـ ره ـ احاديثي در مورد علما و از دست رفتن آنها آمده است.
آيينه يادها توسط انتشارات دارالحديث و با شمارگان 5000 نسخه چاپ شده كه با احتساب چاپهاي قبل به 000/20 نسخه مي‌رسد. قيمت اين كتاب 1700 تومان است.

/ 0 نظر / 5 بازدید