آيت‎الله‎ سيستاني‎ امريكا را محكوم‎ كرد .

آيت‎ الله‎ العظمی سيد علی سيستانی زعيم حوزه علميه نجف ديـروز (۴شنبه ۱۹ فروردين ماه) بـا صـدور بيانيه‎‎ اي‎ كشتار مـردم‎ بـي‎گنـاه عـراق‎ توسط امريکا را محكوم‎ كرد. ایت الله سیستانی
اين مرجع  تقليد با تاكيد بـر پيـروي‎ از راه‎هاي‎‎ مسالمت‎ آميز براي حل‎ بحران‎ كنوني‎، تسريع‎ در برقـراري‎‎ آرامـش‎ و جلـوگيـري از خون ريزي‎ را در عراق‎ خـواستـار شــد

 ايشان از احزاب‎ و گروه‎هاي‎‎ سياسي‎ خواست‎ براي رسيـدن‎ به‎‎‎ يك‎ راه حل‎ صلح‎آميز براي‎ پايان‎‎ دادن به بحران‎ تلاش‎ كنند.

اين عالم شيعهی ضمن مخالفت‎‎ با خشونت و تعدي‎ بـه‎ امـوال‎ و املاك‎ مردم‎ عادي‎‎ و عمومی، تلاش‎ هـاي صـورت‎ گرفته‎ براي‎ اخلال‎ در امنيت‎ عمومـي‎ عـراق‎ و مردم‎‎ اين‎ كشور محكوم شـده‎ است‎.
اين يکی ديگر از مواضع سياسی اين مرجع نجفی است که گفته می شد در گذشته مخالف دخالت حوزه ها در امور سياسی بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید