نشريات حوزوی: يكصد و چهل و دومين شماره نشريه پگاه حوزه

مقاله هويت‌ها و روند ظهور ناجي‌گرايي [منجي‌گرايي] به قلم اميد ناصري در بخش سياسي پگاه حوزه به چاپ رسيده است. در بخشي از اين مقاله مي‌خوانيم: «شايد بتوان گفت ناجي‌گرايي [منجي‌گرايي] جهاني برخي قدرت‌ها به شكل جديدي كه هم اكنون شاهد آن هستيم، مخاطرات جديدي فراروي ملت‌ها قرار داده و چنانچه با بي‌تدبيري ملت‌ها همراه يا روبه‌رو گردد، سرنوشت تيره‌اي را براي بشريت درپي خواهد داشت. توسل به ابزارهاي كهن سياست و قدرت در فرآيند نوظهور ناجي‌گرايي [منجي‌گرايي] جديد تهديدهاي تازه‌اي است كه از فرصت‌هاي موهوم سر برآورده است.»
جامعه بسامان عنوان ديگر مقاله اين شماره پگاه حوزه است. نويسنده اين مقاله آر.اي.هيل است و علي شهبازي آن را ترجمه كرده است. اين مقاله رابطه ميان عدالت و حكومت را مي‌كاود و به بررسي ديدگاه‌هايي مي‌پردازد كه از سوي فيلسوفان سياسي سنتي همچون روسو جان لاك و همچنين نظريه‌پردازان سياسي معاصر نظير جان رالز و رابرت نوزيك مطرح شده است.
در بخش اطلاع‌رساني نيز مقاله‌اي با عنوان اينترنت و هويت اسلامي به چاپ رسيده است. نگارنده مقاله چالش‌هايي را كه از آغاز دهه 90 به سبب حضور اينترنت بوجود آمده است، برمي‌شمارد و همچنين تعامل‌هايي كه مي‌توان با اينترنت ايجاد كرد. در پايان نيز تصويري كه از اسلام تاكنون در اينترنت ارائه شده است مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
مقاله رد نسبي‌گرايي از منظرهاي معرفت‌شناسانه در بخش انديشه به چاپ رسيده است. در اين مقاله ابتدا تعريف، تقسيم و انواع معرفت‌شناسي ذكر شده و سپس ارتباط آن با دين از سد منظر شكاكيت، معرفت‌شناسي متن و هرمنوتيك توضيح داده شده است. در پايان به لوازم و نقد هرمنوتيك از ديدگاه معرفت‌شناسانه و دين و هچنين نقد متفكران غربي بويژه هابرماس و هرش اشاره شده است.
در بخش‌هاي ديگر يكصد و چهل و دومين شماره پگاه حوزه مقالاتي چون دولت و رفاه، ايران و ديپلماسي هسته‌اي، با عشق به سرشت و فلاسفه و نگرش روان‌شناسانه به دين به چاپ رسيده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید