/نشريات حوزوی/یازدهمین شماره فصلنامه فرهنگ و اندیشه

یازدهمین شماره فصلنامه فرهنگ و اندیشه اختصاص به موضوع ساخت رانتی و فساد دارد.

 عماد افروغ سردبیر فرهنگ و اندیشه درباره این شماره نوشته است : این مجموعه ناظر به مقالات و مباحثی پیرامون رانت و رانت جویی ( افزونه خواهی و افزونه جویی)، ریشه ها، عوامل مرتبط و فساد ناشی از آن است. تلاش شده است تا ضمن اشاره به تاریخچه شکل گیری دولت رانت جو در ایران معاصر و دوره هایی از رانت جویی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به زمینه ها و شرایط مستعد تاریخی و ساختاری این شکل گیری نیز توجه شود. واقعیت این است که یکی از ویژگی های کشور ما همانند اکثر کشورهای خاورمیانه که می تواند به نوبه خود مانع عمده ای بر سر راه توسعه اقتصادی - اجتماعی درون زا و دیر پا باشد، وجود ساخت رانتی ریشه دار از یک سو و دولت رانت جو از سویی دیگر است.

در این شماره مقالات زیر منتشر شده است : دولت رانتی  و بی ثباتی در ایران، حفره های تاریک تصمیم گیری در سیاستگذاری عمومی و ریشه های رانت جویی از دیدگاه های ساخت دیوانی در ایران، رانت در حوزه فرهنگی - اعتقادی؛ امکان سنجی تعمیم نظری، سازوکار و ویژگی های رانت جویی سیاسی در ایران، آیا ثروت حاصل از منابع طبیعی به اقتدارگرایی می انجامد؟، ویژگی ها و پیامد های ساختار رانتی در ایران (1332-1357) ، تحول ساخت رانتی در دوران سازندگی، رانت و رانت جویی و توسعه اقتصادی، فساد اداری و امنیت اجتماعی.

/ 0 نظر / 6 بازدید