ملاقاتهای سياسی!

در بررسی دوره های پيش از انتخاباتهای مجلس و رياست جمهوری يکی از نکات مهم و قابل توجه، ملاقات و لابی های افراد بانفوذ و برجستگان جناح های سياسی فعال با علما و مراجع معظم تقليد می باشد.

آنان در اين ديدارها سعی دارند  علاوه بر گرفتن تاييد ضمنی خود و جناح مطبوعشان، برنامه های خود را با توجيه دينی همراه سازند تا قشر اکثريت جامعه يعنی متدينين را با خود همراه کنند يا لااقل از دشمنی فعال به دشمنی خنثی  تبديل کنند.

از اين پس بنشينيد و بنگريد اين ملاقاتها و دست بوسيهای سياسی را.

به قول سعدی:

دوش ای پسر می خورده‌ای چشمت گواهی می‌دهد باری حریفی جو که او مستور دارد راز را

/ 0 نظر / 2 بازدید