/پايان نامه های حوزوی/ ارزش مالي در فقه و اقتصاد

جلسه‌ دفاعيه از رساله سطح 3 حجت الاسلام آقاي محمد جداري عالي با موضوع (ارزش ماليت در فقه و اقتصاد) با حضور هيئت داوران حجج اسلام احمدي فقيه، نظري شاهرودي، عبداللهي و محمد قائيني در مدرسه دارالشفاء برگزار گرديد.

اين رساله در چهار فصل تنظيم شده كه عبارت است از: 1. كليات و مفاهيم كه به تعريف مال و ماليت از ديدگاه لغويين، قرآن، فقها و حقوق‌دانان، 2. منشأ ماليت و ارزش از ديدگاه فقها، 3. منشأ ارزش از ديدگاه اقتصاد‌دانان، 4. انواع مال.
اين رساله در 149 صفحه تنظيم و از 67 منبع و مأخذ استفاده گرديده است. در پايان، هيئت داوران امتياز 72 به اين رساله اختصاص دادند.
/ 0 نظر / 2 بازدید