خبرگزارى جمهورى اسلامى بلندگوي جرياني خاص نشود

حجت الاسلام و المسلمين حسينى بوشهرى روز سه شنبه در ديدار رييس خبرگزارى جمهورى اسلامى مرکز قم با وى گفت : مصلحت نظام بالاتر از همه مصلحت هاى ديگر است و سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى در هر شرايط بايد آنرا مدنظر داشته باشد و بلند گوي جرياني خاص نشود.

به گزارش ايرنا مدير حوزه علميه قم گفت : سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى وصل به بدنه نظام است و به همين خاطر مى تواند نقش کليدى در عرصه اطلاع رسانى ايفا کند. حجت الاسلام و المسلمين حسينى بوشهرى افزود : از آنجا که ايرنا سخنگوى رسمى نظام جمهورى اسلامى است لذا فعاليتهاى آن مورد توجه دوست و دشمن است .وى گفت : اين سازمان خبرى بايستى کارى کند تا اعتماد همه اقشار جامعه را جلب کند و نبايد بلندگوى يک جريان خاص شود.
مدير حوزه علميه قم اضافه کرد : مصلحت نظام بالاتر از همه مصلحت هاى ديگر است و سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى در هر شرايط بايد آنرا مدنظر داشته باشد. وي يادآور شد : ايرنا با وجود تاسيس خبرگزاريهاى ديگر همچنان حرف اول را در عرصه اطلاع رسانى ميزند.
مدير حوزه علميه قم از همه دست اندرکاران امور خبرى ايرنا خواست در فعاليتهاى خبرى خود همواره شعار اصلى اين سازمان که سرعت ،دقت وصحت است را جدى بگيرند. وى گفت : با اين وجود در زمينه اطلاع رسانى قضاوتهاى مختلفى وجود دارد که اين امر ناشى از نحوه انعکاس نامطلوب توليدات ايرنا توسط برخى از رسانه ها است. مدير حوزه علميه قم همچنين گفت : ارايه اخبار و تحليلهاى خبرى سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى به مراکز دينى و حوزوى در قم مى تواند نقش موثرى درخنثى سازى توطئه هاى دشمن داشته باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید