حضرت آيت‏الله خامنه‏اى: فرهنگ ، اساس هويت و منشأ عمده تحولات است

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار رئيس و اعضاى شوراي عالى انقلاب فرهنگى،فرهنگ را اساس هويت و منشأ عمده تحولات مثبت يا منفى هر جامعه خواندند و وظيفه اين شورا را در اين راستا مهم دانستند .

حضرت آيت‏الله خامنه‏اى، ضرورتهاى اجتناب‏ناپذير فرهنگى را منشأ تكامل ستاد انقلاب فرهنگى و شكل‏گيرى شورايعالى انقلاب فرهنگى برشمردند و افزودند: شورا براى عمل به وظايف خود، نيازمند عقبه علمى و فرهنگى و خط مقدم اجرايى است.ايشان فرهنگ را اساس هويت و منشأ عمده تحولات مثبت يا منفى هر جامعه خواندند و با اشاره به تأثيرگذارى عوامل و جريانهاى مختلف داخلى و خارجى بر فرهنگ عمومى افزودند: با توجه به اين حقايق و واقعيات، مهندسى كلان فرهنگ كشور يعنى ترسيم راههاى صيرورت و تكامل فرهنگ ملى، درك اشكالات و نواقص فرهنگ جامعه، تعيين راه‏حلهاى كلى رفع اين نواقص، زمينه‏سازى و جهت‏دهى به حركت صحيح و پرشتاب فرهنگى و صيانت و مراقبت صحيح از فرهنگ ملى مسؤوليت بسيار سنگينى است كه بر عهده شورايعالى انقلاب فرهنگى گذاشته شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در همين زمينه افزودند: عقبه فكرى شورايعالى انقلاب فرهنگى بايد با بررسى عميق مسائل مهم فرهنگى زمينه را براى تصميم‏گيرى نهايى شورايعالى در مهندسى كلان فرهنگ كشور فراهم سازد و قواى سه گانه و همه دستگاهها و سازمانها نيز بايد بعنوان خط مقدم شورايعالى و متناسب با وظايف خود، به تصميمات اين شورا، جنبه اجرايى و عملى ببخشند.
در اين ديدار كه بمناسبت بيستمين سالگرد تشكيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت گرفت حضرت آيت‏الله خامنه‏اى با توصيه به اين شورا براى ورود به مسايل مبنايى و اساسى و نيز مسائل مطرح در جامعه، از فعاليتها و اقدامات شوراى عالى انقلاب فرهنگى قدردانى كردند.
آقاى خاتمى رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز در اين ديدار با بيان گزارشى از عملكرد اين شورا گفت: در سالهاى اخير شورا توجه بيشترى به مسائل كلان و سياستگزارى در عرصه علم و فرهنگ داشته است.
در اين ديدار چند نفر از اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز ديدگاههاى خود را درباره مسائل مختلف مطرح كردند.
در ابتداى اين ديدار حضرت آيت‏الله خامنه‏اى از مجموعه‏اى از بيست سال فعاليتهاى پژوهشى، فرهنگى و علمى، و عملكرد كمى و كيفى شورايعالى انقلاب فرهنگى، دبيرخانه و شوراهاى اقمارى از جمله شوراى فرهنگ عمومى، هنر، اسلامى شدن دانشگاهها، فرهنگى اجتماعى زنان و شوراهاى وابسته بازديد كردند. در اين بازديد برخى از اعضاى شورا توضيحات لازم را بيان كردند

/ 0 نظر / 10 بازدید