/نشريات حوزوی/ چهل و هفتمين و چهل و هشتمين دو ماه‌نامه انديشه حوزه

چهل و هفتمين و چهل و هشتمين دو ماه‌نامه انديشه حوزه، با موضوع محوري گفت‌وگوي تمدن‌ها، منتشر شد.
 اولين مقاله اين شماره «تحليل تطبيقي فرضيه برخورد و ايده گفت‌وگوي تمدن‌ها» نام دارد و به قلم سيد مجيد ظهيري است. اين مقاله اثبات مي‌كند، بر فرض عدم ابطال فرضيه برخورد تمدن‌ها، بازهم ايده گفت‌وگوي تمدن‌‌ها كه وراي هر فرضيه علمي از ارزش‌هاي والاي اخلاقي سرچشمه مي‌گيرد، مي‌تواند الگويي مفيد و سازنده باشد.
پويايي و بالندگي تمدن اسلامي‌، عنوان مقاله‌اي است از علي‌اكبر ولايتي كه در بخش ديگري از انديشه حوزه به چاپ رسيده است. در اين مقاله، نويسنده درصدد بررسي حيات تمدن و فرهنگ اسلامي و احياي آن در عصر حاضر است. وي در اين راستا، پس از ارائه تعاريف تمدن و فرهنگ از منظر انديشمندان مختلف غرب و شرق، تمدن اسلامي را از حيث واجد يا فاقد بودن صفات تمدني ارزيابي مي‌نمايد. ‌اين مقاله سپس به علل و عوامل زوال و انحطاط تمدن‌ها پرداخته و رابطه اخلاق، فرهنگ، تمدن و قانون را بررسي مي‌نمايد. بخش پاياني مقاله به بررسي وضعيت تمدن اسلامي در عصر جديد و داعيان تجديد حيات تمدن اسلامي در ايران و خارج از آن اختصاص دارد.
در بخش ديگر انديشه حوزه، مقاله‌اي از علي‌اكبر نوايي با عنوان بايستگي‌ها در گفت‌وگوي تمدن‌ها، به چاپ رسيده است. در اين مقاله به عواملي پرداخته شده است كه نقش تعيين كننده در عملي شدن گفت‌وگوي تمدن‌ها دارند. گفت‌وگوي ميان تمدن‌ها با شعار حاصل نمي‌گردد، بلكه نتيجه يك معادله فرهنگي، اجتماعي است و‌ در اين معادله چند عامل كليدي نقش‌آفرينند؛ هم‌دلي و هم‌گرايي بين‌المللي ميان دولت‌ها و ملت‌ها از اين عوامل تعيين كننده است.
از ديگر عناوين منتشر شده در اين شماره انديشه حوزه مي‌توان به اين مقالات اشاره كرد: محرك‌هاي گفت‌وگو و وجوه اشتراك در تمدن‌ها، تئوري‌سازان سلطه، تحليل و نقد و نظريه پايان تاريخ، فقر نابرابري و مسئله گفت‌وگوي تمدن‌ها.

/ 0 نظر / 7 بازدید