آمريكا خود را نماينده خدا در روي زمين براي ظهور مسيح می داند!

يكي از اصول مشترك بين تمام اديان الهي و اساطير باستاني اقوام مختلف ،مبحث منجي موعود و آخر الزمان مي باشد. همان كسي كه شيعيان او را مهدي ،مسيحيان او را عيسي ،زرتشتيان او را سوشيانت وقومهاي ديگر او را با نامهاي ديگر مي خوانند.تمامي منتظران ظهور به مرحله اي معتقدند كه يك ضد منجي كه عصاره تمام شرارتهاست و تمامي نيروهاي شيطاني را به همراه خود دارد و مهمترين مانع منجي موعود است. در نبرد نهايي ميان اين دو كه جنگي بسيار بزرگ و خونين است منجي موعود به همراه يارانش به كمك امدادهاي الهي بر لشكر شيطان پيروز مي شوند .
سربازان و ياران منجي انسانهايي با ايمان و نيرومند هستند كه خود را از قبل براي چنين روزي آماده كرده اند.
كشيش پت رابرتسون (pat robertson) از رهبران صهيونسيم مسيحي مي گويد:«اكنون آمريكا نماينده خداست در روي زمين،براي ظهور مسيح»
آري به اعتقاد آنان ،آمريكا يا لااقل رهبران اين كشور پيامبران معصومي هستند كه به دنياي پر از گناه فرستاده شده اند تا جهان را به سر منزل مقصود برسانند.

/ 0 نظر / 4 بازدید