/معرفی کتاب/ جهان ادراک

کتاب جهان ادراک اثر فيلسوف ناشناخته مرلوپونتی که شامل مجموعه بحثهای فلسفی وی است و قبلاً از رادیو فرانسه پخش شده اند از سوی انتشارات معتبر راتلج منتشر شد.

مرلوپونتی از متفکران مطرح پس از جنگ جهانی دوم است. کتاب جهان ادراک از گفتارهای رادیویی وی به دست آمده است و هوش سرشار فلسفی وی را نشان می دهد. او در سال 1948 ، هفت مجموعه سخنرانی در رادیو فرانسه ایراد کرد و در باب بدن و جهان، همزیستی فضا و اشیاء و خوشبینی ناموفق علم دیدگاههای خود را بسط داد . مرلوپونتی  در این گفتارها درصدد است این ایده را که ادراک و احساس قابل اعتماد نیست  و از دکارت به ما به ارث رسیده است نفی  کند و از این بحث  نماید که ادراک از حس ما و تلقی ما از جهان جدایی ناپذیر است. در این راستا او مثالهایی از علم و روابط انسانها با یکدیگر و حتی نسبتی که حیوانات با جهان برقرار می کنند ارائه می کند  و در نهایت به این جا می رسد که تصویر ما از ادراک بسی ناقص است و نیاز و جرح و تعدیل های بسیاری دارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید