امنيت محيط فكري ويژه اسلام است

آيت الله سبحاني دوشنبه طي سخنراني در مدرسه حجتيه قم گفت: امنيت جامعه در سايه ايمان برقرار مي‌شود. امروز غلبه شهوت بر جهان مانع امنيت شده‌ است.
به گزارش رسا، آيت الله سبحاني سه امنيت جاني، مالي و ناموسي را لازمه جامعه برشمرد و گفت: امنيت چهارمي وجود دارد كه با زور و سرنيزه و پليس درست نمي‌شود و فقط در سايه ايمان تحقق مي‌يابد و فقط در اسلام است و آن امنيت در محيط فكر افراد است. يعني افراد در محيط فكر ديگران مورد هجوم قرار نگيرند. نبايد نسبت به من بدگمان باشيد، بدگماني حرام است و اين محقق نمي‌شود مگر در سايه ايمان به خداوند و قرآن. وي افزود: قرآن مي‌فرمايد حالا كه برادر شديد اخوت اسلامي مطالبات دارد، البته طرفيني و متقابل است. بدگماني نكنيد اگر اين درست شد، غيبت هم نمي‌آيد.
اكنون جهان با اين عظمتي كه دارد و صنعتي كه پديد آمده است در هر سه امنيت مشكل دارد چه رسد به امنيت چهارم. اين بلايي كه امريكا ايجاد كرده و اين عربده‌كشي كه مي‌كند به اين بهانه است كه شهروند امريكايي امنيت ندارد و ما مي‌خواهيم امنيت درست كنيم. انسان وقتي انسان شد و قبول كرد كه جهان زير نظر خداست و افعال من حتي انديشه‌ام حساب دارد امنيت چهارم را هم برقرار مي‌كند و جامعه را به صلاح مي‌رساند.
وي انسان‌هاي بدبين را داراي دو ضرر دانست و افزود: در درجه اول انسان بدبين خود‌خور است و به همه بدبين است و احساس نشاط نمي‌كند و وسواس دارد. در درجه دوم آدم بدبين در جهان دوستي ندارد زيرا با هر كس بخواهد دوست شود مي‌گويد نكند اين به من خيانت كند.
استاد حوزه علميه قم در ادامه گفت: اگر مي‌خواهيم واقعاً جامعه را آباد كنيم و انسان سالم بسازيم، كوشش كنيم ايمان به وجود آوريم. اگر چند زماني بگذرد و بشر روبه ايمان بياورد، جهان بعد از مدتي از تمام اين وسايل زندگي كذايي دست مي‌شويد و به سوي معنويت و ايمان حركت مي‌كند. كم كم احساس مي‌كند جهان كمبودش تنها معنويت است و اين معنويت قيام امام زمان ـ عج ـ را براي براي جهان آسان مي‌كند چون امام كه مي‌آيد با توپ و تفنگ كار نخواهد كرد، بيشترين كار امام پذيرايي مردم است. امام كه مي‌آيد عقل‌ها كامل مي‌شود ولي اكنون دوران شهوت كامل است. امروز جهان در شهوت فرو رفته است و عقل كارساز نيست، اگر كارساز بود اين همه جنگ در جهان نبود.

/ 0 نظر / 2 بازدید