/نشريات حوزوی/ بيست و ششمين شماره فصل‌نامه علوم سياسي

بيست و ششمين شماره فصل‌نامه تخصصي علوم سياسي ويژه اخلاق و سياست منتشر شد.

اولين مقاله شماره جديد فصل‌نامه علوم سياسي، تعامل اخلاق و سياست نام دارد و دكتر علي‌رضا صدرا آن را به رشته تحرير درآورده است. هرگونه سياست و روابط و رفتار سياسي عيني، برآيند اخلاق به عنوان نظام هنجاري است. در مقابل راهبرد اخلاق و سياست نامتعالي كه مدعي جدايي اخلاق و سياست است، راهبرد اخلاق و سياست انساني متعادل و متعالي قرار دارد كه بر همبستگي و پيوستگي اخلاق و سياست و تعامل مثبت و سازنده اين دو استوار است.
در بخش ديگري از فصل‌نامه علوم سياسي، مقاله‌اي از احمد واعظي با عنوان نارسايي قرائت اخلاقي «رالز» از ليبراليسم به چاپ رسيده است. در اين مقاله دستاورد فكري «جان رالز» برجسته‌ترين فيلسوف سياسي غرب در قرن بيستم بررسي شده است. اين فيلسوف طي بيش از چهار دهه تلاش علمي در حوزه فلسفه سياسي، ارائه قرائتي از ليبراليسم است كه در عين وجوه اشتراك فراوان با سنت ليبراليسم، مشتمل بر رويكرد بديع و تازه‌اي در تقرير و توجيه جان‌مايه‌هاي اصلي اين مكتب سياسي ـ فلسفي است.
سياست اخلاقي در انديشه صدر‌المتألهين، عنوان مقاله ديگري است به قلم نجف لك‌زايي. فلسفه سياسي مبتني بر حكومت متعاليه از نوع فلسفه‌هاي سياسي اخلاق‌گرا، غايت‌مدار و در نتيجه فضيلت‌محور است. ترسيم مكتب هدايت در عرصه سياست، در تقابل با مكتب قدرت، نگاه ابزاري به دنيا و معيشت آدميان در جهت تقرب به خدا، خدامحوري در تقابل با تفكر انسان خود‌سامان و خود‌بسنده، تأكيد بر مختار بودن ‌انسان، اصل رهبري الهي در مراتب سه‌گانه انبيا، اوصيا و اوليا و اصرار بر تحقق فضايل اخلاقي از اهم شاخص‌هاي سياست فضليت‌گرا و متعاليه‌ است كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است.
در بيست و ششمين شماره علوم سياسي مقالات ديگري نيز به چشم مي‌خورد كه از آن جمله‌اند: آزادي و حيات معقول، مفهوم و سازوكارهاي تحقق عدالت اجتماعي، اخلاق و سياست بين‌الملل، ثبات يا تغيير اصول اخلاقي و سياسي.

/ 0 نظر / 4 بازدید