/کتابهای حوزوی/تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران

تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه، تالیف پروین ترکمنی آذر در 400 صفحه و تیراژ 2500 نسخه منتشر شد.

هدف از نگارش تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه یافتن عوامل متعدد پیشرفت معنوی و فیزیکی شیعیان اثنی عشری در ایران و نشان دادن فعالیتهای آنها در ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و چگونگی عبور از فراز و نشیبهای سیاسی و لایه های به هم تنیده استبداد فکری و دیکتاتوری سیاسی حاکم بر جامعه ایران است.

کتاب از شش فصل تشکیل شده است : 1- دوران تقیه و حرکتهای فرهنگی شیعیان( دوره امویان و عباسیان تا تشکیل حکومت طاهریان) 2- گذر شیعیان از فراز و نشیب های سیاسی - مذهبی ( از حکومت طاهریان تا تشکیل حکومت آل بویه) 3- تساهل و تسامح مذهبی و رشد شیعیان در عرصه سیاسی (دوره آل بویه) 4- دوران تقیه مجدد شیعیان و گذر از فراز و نشیب های سیاسی - مذهبی (دوره غزنویان، سلجوقیان، و خوارزمشاهیان) 5- تساهل و تسامح مذهبی و رشد مجدد شیعیان در عرصه سیاسی ( دوره ایلخانان و حکومت های محلی) 6- گسترش فعالیتهای سیاسی شیعیان و نزدیک شدن به مقصود (دوره تیموریان و ترکمانان).

/ 0 نظر / 2 بازدید