امريكا به اسراي عراقي براي گرفتن اقرار اعمال فشار می كند.

دكتر زاهدي، حقوقدان و استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه رفتار آمريكا را خلاف كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتكل الحاقي دانست و اظهار داشت: كشورها در مخاصمات بين‌المللي طبق كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتكل الحاقي موظف هستند كه حقوق جنگ را رعايت كنند علي‌الخصوص كشوري مثل آمريكا كه مدعي پرچمداري حقوق بين‌الملل بوده و بسياري از كشورها را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار مي‌دهد بايد بيشتر از سايرين به اصول و حقوق بين‌المللي احترام بگذارد.
وي تصريح كرد: وقتي صفت اسير جنگي بر كسي اطلاق مي‌شود از حقوقي برخوردار خواهد شد كه كشور اسيركننده بايد آن را رعايت كند. فشار فيزيكي و روحي براي گرفتن اقرار از اسراي جنگي ممنوع بوده و اسراي جنگي فقط موظف هستند كه اسم و درجه‌ي خود را معرفي كنند و بيش از اين تكليفي ندارند و هر اقدامي غيراز اين صورت بگيرد خلاف اصول و موازين حقوق بين‌الملل است.
زاهدي تصريح كرد: طبق حقوق بين‌الملل، كشور متبوع اسراي جنگي يعني عراق مي‌تواند به خاطر اين جنايت آمريكا در رابطه با اسراي خود به سازمان ملل متحد متوسل شده و در صورتي كه حقوق بشر نقض شده باشد كه شده است به شوراي امنيت شكايت كند.
وي افزود: طبق اصول در صورت احراز نقض حقوق بشر از سوي آمريكا شوراي امنيت بايد قطعنامه‌اي را در محكوميت كشور خاطي صادر كرده و رفتار جنايتكارانه را متوقف سازد.
زاهدي تصريح كرد كه با توجه به اينكه شوراي امنيت تحت سيطره‌ي آمريكاست بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين اقدامي صورت بگيرد و بايد نهادهايي مثل صليب سرخ جهاني و NGOهاي حقوق بشري غيردولتي با بازديد از اين مراكز به جنايات آمريكا از طريق فشار افكار عمومي پايان دهند.

/ 0 نظر / 4 بازدید