/نشريات حوزوی/ سی و چهارمین شماره فصلنامه قبسات

سی و چهارمین شماره فصلنامه قبسات به موضوع علوم انسانی - اسلامی امکان، چالشها و روش شناسی اختصاص دارد.

سی و چهارمین شماره فصلنامه قبسات به موضوع علوم انسانی - اسلامی امکان، چالشها و روش شناسی اختصاص دارد. در این شماره این مقالات منتشر شده است : موانع نو اندیشی دینی/ علی اکبر رشاد؛ نقش دین در فرهنگ سازی توسعه علمی/ محمد رحیم عیوضی؛ چیستی و هستی علوم انسانی برخی موانع و راهکارها/ محمد باقر حشمت زاده؛ منهاج عمده تحقیق در معارف دینی/ ابوالقاسم علیدوست؛ روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی؛ موانع روش شناختی توسعه علوم انسانی/ احد فرامرز قراملکی؛ علم دینی امکان و چگونگی/ حسین ریاحی، فرنوش صفوی فر، مازیار عطاری؛ کارکردهای عقل در دین پژوهی/ سعیده حسینیان. 

/ 0 نظر / 2 بازدید