/جنبش نرم افزاری/ شرايط ارائه تفسير نوين از قرآن (۲)

به اعتقاد دکتر سید علی موسوی گرمارودی، مترجم قرآن، استفاده از دانش های نوین مانند هرمنوتیک، معنی شناسی، نشانه شناسی مثبت و مثمر ثمر است،  وی در این باره  گفت : با رعایت امانت تفسیری از قرآن و آگاهی مفسر از علوم قرآنی و همچنین دوری از تفسیر به رای ، ارائه تفسیر بر پایه این دانشها بسیار مثبت خواهد بود. من معتقدم مفسر در ارائه کارهای جدید درباره قرآن باید متکی به چارچوب های قرآنی باشد. هر تفسیری با توجه به ظرفیت های علمی مفسر نوشته می شود و ما نیز به همان اندازه از آن بهره می بریم اما مفسر در این شیوه باید از تفسیر به رای دور باشد.

دکتر مهدی شهریارپور، معاونت دانشکده علوم قرآنی شیراز معاونت دانشکده علوم قرآنی شیراز نیاز به تفاسیر جدید که برپایه گرایشهای مختلف علمی انجام شود را مهم می داند و در این باره تصریح کرد : ما در زمانی زندگی می کنیم که دانش های زمانه در حال دگرگونی است و استفاده ما از مبانی علمی در تفاسیر بسیار احساس می شود. در صورتی که بخواهیم نیاز جامعه را بر طرف سازیم نیازمند طرح هایی هستیم که افراد خبره آن را انجام دهند همانطور که برای مسابقات حفظ قرآن سرمایه گذاری می کنیم باید در طرح های تفسیری هم سرمایه گذاری کنیم لذا تفاسیر علمی نیز باید بر اساس شناخت افرادی باشد که به این علوم واقف اند.

انصاری، قرآن پژوه و از اعضای نویسندگان ترجمان وحی، درباره نیاز نگارش تفسیر بر پایه گرایشهای مختلف علمی اظهار داشت : در گذشته تفاسیر مختلفی نوشته می شد و روشهایی را نیز اعمال می کردند اما زمان ما حاکمیت تفاسیر نوین را چندان نمی پذیرد. به عنوان مثال تفسیر سید قطب که در کشور ما هم بسیار مورد توجه بود اینک زمینه ای بر علاقه و جذابیت ندارد. در زمان ما بیشتر به جنبه عمومی تفسیر توجه می شود یعنی به نوعی جامع تمام علوم باشد و در این حد می تواند نیاز جامعه ما را بر طرف سازد. اگر گرایشهای مختلف با قرآن تماس نزدیک داشته باشد مناسب نیز هست که مطرح شود. چرا که یکسری از فرضیه های علمی هست که می توانیم به تفسیر قرآن ربط دهیم  اما برخی از مسائل که در تفسیر کاربردی ندارد را لزومی نیست که در تفسیر استفاده کنیم.

کرم خدا امینیان، مترجم قرآن منظوم، معتقد است که در بسیاری از تفاسیری که امروزه از سوی افراد مختلف منتشر می شود سعی می کنند که این نحوه نگرش را استفاده کنند و نیاز به این شیوه در جامعه ما هر روز بیشتر احساس می شود.

حجت الاسلام سید محمد علی ایازی، مفسر و قرآن پژوه، درباره استفاده از دانشهایی مانند هرمنوتیک، نشانه شناسی و معنی شناسی را در ارائه تفسیرقرآن اظهار داشت : این دانش ها بدون شک کاربرد مثبتی در تفسیر دارند و به خصوص با تحولی که در فلسفه تحلیلی به وجود آمده این مباحث در علم تفسیر بسیار مطرح هست و از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته اند.

/ 0 نظر / 2 بازدید