آخرين استفتائات درباره پس لرزه زلزله و وجوب نماز آيات

استفتاء از حضرات آيات بهجت، تبريزي، سيستاني، شبيري زنجاني، فاضل لنكراني و نوري همداني.
o سؤال اول ـ آيا واجب است براي تك تك پس لرزه‌ها كه شايد در شبانه روز تعداد آنها افزون بر دهها مورد باشد، نماز آيات جداگانه خواند؟
• آيت الله بهجت: گر اطمينان و يقين براي شخص حاصل شود به وقوع آنها نماز آيات واجب و بايد خوانده شود.
• آيت الله تبريزي: اگر پس لرزه‌ها متصل باشد به طوري كه يك زلزله حساب مي‌شود يك نماز واجب مي‌شود و اگر بين آنها فاصله بيافتد متعدد شمرده مي‌شود، به تعداد زلزله‌ها نماز واجب مي‌شود.
• آيت الله سيستاني: براي هر يك نماز آيات مستقلي لازم است.
• آيت الله شبيري زنجاني: در پس از لرزه‌ اگر محسوس متعارف مردم نباشد، نماز آيات واجب نيست.
• آيت الله فاضل لنكراني: پس لرزه به طور كلي نماز آيات ندارد. بلي اگر زلزله‌اي مستقل محسوب شود نماز آيات دارد.
• آيت الله نوري همداني: در صورتي كه به جهت فاصله‌هايي كه ميان زلزله‌هاي متعدد به وجود مي‌آيد هر يك از آنها يك زلزله محسوب مي‌شود، براي هر يك از آنها يك نماز آيات واجب است. ولي اگر پس لرزه تتمه زلزله اول محسوب شود يك نماز آيات براي آن دو تا كافي است.
o سؤال دوم ـ حكم نماز آيات در دو صورت محسوس يا نامحسوس بودن پس لرزه‌ها چيست؟
• آيت الله تبريزي: در صورتي كه محسوس نباشد نماز آيات واجب نمي‌شود.
• آيت الله سيستاني: در صورت غير محسوس بودن نماز آيات لازم نيست.
• آيت الله شبيري زنجاني: اگر زلزله محسوس متعارف مردم باشد ولي عرفاً يك زلزله حساب شود، بيش از يك نماز آيات واجب نيست ولي اگر در اثر فاصله عرفاً متعدد باشد نماز آيات متعدد خواهد بود.
• آيت الله نوري همداني: اگر محسوس نباشد نماز آيات ندارد.
o سؤال سوم ـ حكم نماز آيات در صورتي كه تكرار نماز آيات موجب عسر و حرج باشد را بيان كنيد:
• آيت الله تبريزي: در مورد سؤال اگر به حد عسر و حرج رسيد فوريت برداشته مي‌شود و بايد به تدريج به تعدادي كه واجب شده بخواند و قصد ادا و قضا نكند.
• آيت الله سيستاني: در اين صورت تكرار آن لازم نيست.
• آيت الله شبيري زنجاني: اگر تكرار نماز آيات حرجي باشد مقداري كه موجب حرج است لازم نيست فوري به جا آورده شود و اگر با تأخير نيز حرجي باشد آن مقدار واجب نخواهد بود.
• آيت الله نوري همداني: در صورتي كه تكرار موجب عسر و حرج باشد تعداد آنها را در نظر بگيريد و به تدريج نماز آيات آنها را بخوانيد.
منبع: رسانيوز

  
نویسنده : محمد سلمان ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸۳